COMMUNITY

2018년 신제품 출시 고사

제목 2018년 신제품 출시 고사 작성자 디컴 작성일 18-06-11 13:51 조회수 1,643

UNI-S신제품을 출시하면서 전 직원이 대박나기를 기원하며 고사를 지냈습니다

06074837.JPG

06074838.JPG

06074882.JPG


06074842.JPG

06074845.JPG

06074850.JPG

06074854.JPG

06074856.JPG

06074858.JPG

06074863.JPG

06074867.JPG

06074877.JPG

목록
이전글 다음글
목록